Calendari del contribuent

» Impost de vehicles de tracció mecànica
Pagament: Febrer - Mar
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de mar.
» IBI urbana: 1er Trimestre (60%) - 2on Trimestre (40%)
Pagament: Setembre - Octubre
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de octubre.
» Taxes
Pagament: Juny - Juliol
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de juliol.
» IBI rústica
Pagament: Setembre - Octubre
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de octubre.
» IAE
Pagament: Juliol - Agost
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de agost.
» Quart trimestre 2014: Període mig de pagament: Ràtio operacions pagades: 1,19 - Ràtio operacions pendents de pagament 7,40 - Període mig de pagament trimestral (en dies) 8,87
Pagament: Octubre - Desembre
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de octubre.
 
Poma