Calendari del contribuent

» Impost de vehicles de tracció mecànica
Pagament: February - March
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de March.
» IBI urbana: 1er Trimestre (60%) - 2on Trimestre (40%)
Pagament: September - October
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de October.
» Taxes
Pagament: June - July
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de July.
» IBI rústica
Pagament: September - October
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de October.
» IAE
Pagament: July - August
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de August.
» Quart trimestre 2014: Període mig de pagament: Ràtio operacions pagades: 1,19 - Ràtio operacions pendents de pagament 7,40 - Període mig de pagament trimestral (en dies) 8,87
Pagament: October - December
Els rebuts amb domiciliació bancària es passen al cobrament el darrer dia del mes de October.
 
Poma