Edictes


  Aprovació definitiva Pressupost 2022 ( 04-01-2022 )

  Aprovació Definitiva de la modificació d´Ordenances Fiscals Exercici 2022 ( 24-12-2021 )

  Aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021 ( 23-12-2021 )

  Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla 2021 ( 23-12-2021 )

  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2020 ( 12-11-2021 )

  Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 4 i 5/2021 del pressupost municipal ( 14-10-2021 )

  DECRET NOMENAMENT ALCALDE ACCTAL. DEL 27 AL 30 D’AGOST DE 2021 ( 27-08-2021 )

  Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 4 i 5/2021 ( 24-08-2021 )

  Nomenament alcalde accidental pel dia 9 de juliol 2021 ( 09-07-2021 )

  Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil ( 02-07-2021 )

  Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil ( 12-06-2021 )

  Decret exclusió, admissió a licitació i requeriment documentació s.socorrisme platges 2021 ( 11-06-2021 )

  Decret adjudicació contracte salvament platges ( 11-06-2021 )

  Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació i millora de l`enllumenat públic de Sant Pere Pescador ( 03-05-2021 )

  Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l´enllumenat públic exterior ( 28-04-2021 )

  Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2021 ( 16-03-2021 )

  Edicte d´aprovació de pressupost general i plantilla de personal ( 05-03-2021 )

  Pressupost General de Comptes 2021 ( 08-01-2021 )

  Compte general de l’exercici 2019 ( 08-01-2021 )

  Nomenament alcalde accidental ( 05-01-2021 )

  Decret aprovació prèvia llicència nova planta de GLP (Pol.1 Parc.483) ( 07-12-2020 )

  Aprovació inicial de l´expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020 ( 10-11-2020 )

  Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits per al pressupost 2020 ( 13-10-2020 )

  Decret nomenament alcalde accidental ( 27-08-2020 )

  Decret de mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de CoVid-19 ( 26-08-2020 )

  Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (08-08-2020) ( 07-08-2020 )

  Edicte d´aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits ( 22-07-2020 )

  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2018 ( 20-03-2020 )

  Aprovació de l´Organigrama i la Relació de llocs de treball de l´Ajuntament de Sant Pere Pescador ( 21-02-2020 )

  Convocatòria aprovació compte general 2018 ( 07-02-2020 )

  Aprovació definitiva del Pressupost General i de la Plantilla de Personal per a l’exercici 2020 ( 31-01-2020 )

  Edicte Informació pública nou centre de mesura i connexió a la xarxa elèctrica existent del Càmping Aquarius de Sant Pere Pescador ( 24-01-2020 )

  Anunci de delegació d´atribucions genèriques de direcció i gestió ( 24-01-2020 )

  Edicte referent a la modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local ( 31-12-2019 )

  Edicte referents a les delegacions de l Alcalade a favor de la Junta de Govern Local ( 31-12-2019 )

  Edicte referent a la modificació de les sessions ordinàries del Ple Municipal ( 31-12-2019 )

  Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019 ( 31-12-2019 )

  Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020 ( 31-12-2019 )

  Edicte d´aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal ( 30-12-2019 )

  Anunci d´aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per jubilació parcial d´un empleat de l´Ajuntament ( 20-12-2019 )

  Anunci relatiu a la publicació de les bases que han de regir un procediment de selecció de personal ( 20-12-2019 )

  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit 3-12-2019 ( 03-12-2019 )

  Edicte matrimoni 21102019 ( 29-11-2019 )

  Edicte casament ( 22-11-2019 )

  Edicte d’informació pública de sol·licitud de llicència d’obres i activitat d’ús provisional en el S.U.S-7 ( 14-11-2019 )

  Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals ( 13-11-2019 )

  Edicte capacitat matrimonial Blanes ( 31-10-2019 )

  Anunci d’aprovació de diferents acords relatius al personal de la corporació ( 23-10-2019 )

  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2018 ( 22-10-2019 )

  Edicte d’informació pública d’instal·lació solar de plaques fotovoltaiques d’autoconsum en sòl no urbanitzable ( 22-10-2019 )

  Edicte convocatoria jutge pau substitut ( 11-10-2019 )

  Acord d’incoació d’expedient de caducitat de l’autorització d’abocament a mar atorgada a base viva, sl ( 16-09-2019 )

  Decret delegació de funcions matrimoni civil ( 30-08-2019 )

  Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 8-8-2019 ) ( 08-08-2019 )

  Anunci de nomenament de tinents d´alcalde ( 31-07-2019 )

  Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (12-7-2019) ( 12-07-2019 )

  Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (5-7-2019) ( 05-07-2019 )

  Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 1-7-2019 ) ( 01-07-2019 )

  Exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari ( 25-04-2019 )

  Anuncio de notificación de 17 de abril de 2019 en procedimiento de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 24-04-2019 )

  Exposició pública del padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari ( 12-04-2019 )

  Edicte sobre la convocatoria de la Junta General o Assemblea de la Comunitat d Usuaris d Aigües del Baix Fluvià ( 09-04-2019 )

  Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadscuna d elles. Eleccions Locals i al Parmanent Europeu del 26/05/2019 ( 08-04-2019 )

  Edicte d exposició pública del Cens Electoral en motiu de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu de 26/05/2019 ( 05-04-2019 )

  Edicte d información pública de sol·licitud d una llicència de construcción d una piscina d ús provisionsal en el PA 6 ( 02-04-2019 )

  Edicte d exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l exercici 2019 ( 02-04-2019 )

  Edicte d información pública de sol·licitud per a la construcción d un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable ( 29-03-2019 )

  Edicte d aprovació definitiva del Text refós del projecte de reparcel·lació del SUS-4 ( 26-03-2019 )

  Exposició de les reclamacions estimades d electors del CERA ( 26-03-2019 )

  Edicte sobre Acta de Notorietat per a rectificació de superficie ( 26-03-2019 )

  Edicte d exposició pública de padró i anunci cobrament en período de pagment voluntari. IVTM ( 15-03-2019 )

  Relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d elles ( 11-03-2019 )

  Edicte d exposició pública del Cens Electoral ( 08-03-2019 )

  Edicte d exposició pública del calendari fiscal de l exercici 2019 ( 07-03-2019 )

  Edicte Notaria: Tramitació d acta de requeriment complementària de títol públic d adquisició ( 01-03-2019 )

  Edicte d aprovació definitiva de la modificació de l Ordenança municipal de gestió i recaptació dels ingresos de dret públic municipal ( 22-02-2019 )

  Edicte de correcció d un error material ( 22-02-2019 )

  Anuncio de notificación de 14 de febrero de 2019 en procedimiento de incoación de oficicio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 19-02-2019 )

  Edicte d exposicio pública del calendari fiscal de l exercici 2019 ( 25-01-2019 )

  Anuncio de notificación de resolución de reclamación previa de la Dirección Provincial del S.E.P.E ( 24-01-2019 )

  Edicte d exposició pública del calendari fiscal de l exercici 2019 ( 23-01-2019 )

  Edicte de correcció d errades de l Edicte d aprovació definitiva de la modificació de les OOFF 2019 ( 18-01-2019 )

  Edicte de dissolució de la Junta de Compensació UA 8 ( 11-01-2019 )

  Edicte d aprovació inicial del Projecte de modificació del Pla general d ordenació urbana de Sant Pere Pescador, de l estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l atorgament d aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques ( 11-01-2019 )

  Edicte d aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l atorgament d aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques ( 03-01-2019 )

  Edicte de dissolució de la Junta de compensació de la UA 8 ( 03-01-2019 )

  Edicte d exposició pública de padró i anunci de cobrament en período de pagament voluntari. Abonaments Pavelló primer trimestre. ( 01-01-2019 )

  Edicte d aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l exercici econòmic de 2019 ( 31-12-2018 )

  Edicte d exposició pública de la modificació de l Ordenança municipal de gestió i recaptació ( 28-12-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva de l expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 ( 28-12-2018 )

  Edicte d aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l atorgament d aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques. ( 28-12-2018 )

  Edicte d informació pública de construcció d un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable (polígon 2 parcel·les 111 i 112) ( 27-12-2018 )

  Anuncio de notificación de 17 de diciembre de 2018 en procedimiento de incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 19-12-2018 )

  Edicte d aprovació del Padró de la taxa per a l ocupació de terrenys d ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa ( 13-12-2018 )

  Edicte d’informació pública de l’expedient de modificació de crèdit 4/2018 ( 30-11-2018 )

  Anuncio de notificación de 26 de noviembre de 2018, en procedimiento: Anuncio notificación den procedimiento de citación por comparecencia para notificación de deudas en periodo voluntario ( 30-11-2018 )

  Edicte d información pública de sol·licitud d una llicència en sòl no urbanitzable ( 28-11-2018 )

  Edicte d aprovació provisional de la modificació d ordenaces fiscals i derogació de les ordenances fiscals núm. 22 i núm. 27 ( 09-11-2018 )

  Edicte d aparovació del padró de la taxa pel manteniment i reposició de la senyalització direccional turística comercial ( 31-10-2018 )

  Edicte d aprovació del padró del preu públic d amarradors a l embarcador municipal "La Llissa" ( 31-10-2018 )

  Edicte d aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació de l àmbit del pla parcial del SUS-4 ( 31-10-2018 )

  Edicte d aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació de l àmbit del pla parcial del SUS 4 ( 31-10-2018 )

  Edicte de nomenament d alcaldessa accidental ( 30-10-2018 )

  Edicte referent a delegacions de l Alcaldia a Xaloc ( 23-10-2018 )

  Edicte de delegació de funcions de l Alcaldia ( 02-10-2018 )

  Anuncio de notificación de 28 de septiembre de 2048 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 02-10-2018 )

  Edicte sorteig Tribunal del Jurat ( 17-09-2018 )

  Edicte d aprovció definitiva de l expedient de modificació de crèdit núm. 03 2018 ( 10-09-2018 )

  Edicte de correció d un error material ( 07-09-2018 )

  Informació pública d un decret d Alcaldia de nomenament d Alcadessa accidental ( 24-08-2018 )

  Edicte d informació pública d un projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques d autoconsum en sòl no urbanitzable ( 07-08-2018 )

  Edicte d aprovació inicial d un expedient de modificació de crèdit núm. 3 2018 ( 06-08-2018 )

  Edicte d aprovaciód un pla econòmic financer ( 06-08-2018 )

  Edicto incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 25-07-2018 )

  Edicte d informamció pública d adhesió a l acord comú de condiciona per als empleats públics dels ens de menys de 20.000 habitants ( 23-07-2018 )

  Edicte d aprovació del Padró Fiscal de l Impost sobre les activitats econòmiques corresponent a l exercici 2018 ( 23-07-2018 )

  Edicte d informació pública del projecte de reforma d un habitatge en sòl no urbanitzable ( 11-07-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva de l expedient de modificació pressupostària núm. 2/2018 ( 05-07-2018 )

  Edicte sobre la convocatòria de la junta general constitutiva de la Comunitat d Usuaris d Aigües del Baix Fluvià ( 20-06-2018 )

  Convocatòria Junta de Govern Extraordinària i Urgent núm 7/2018 de 15 de juny de 2018 ( 14-06-2018 )

  Edicte d aprovació inicial d un expedient de modificació de crèdit ( 08-06-2018 )

  Anuncio de notificación de 4 de junio de 2018 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 06-06-2018 )

  Edicte d aprovació d un padro fiscal ( 04-06-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 4 i 5, per a l exercici 2018 ( 04-06-2018 )

  Edicte d aprovació inicial de la modificaicó del projecte de reparcel lació de l àmbit del pla parcia del SUS 4 ( 04-06-2018 )

  Edicte d informació pública del compte general de l exercici 2017 ( 04-06-2018 )

  Autoritzacions serveis platges. Nova convocatòria Mesa de Contractació obertura sobres 3 i 2. ( 04-06-2018 )

  Edicte de convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i jutge de pau substitut ( 24-05-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva de l expedient de modificació de crèdit núm. 1 2018 ( 11-05-2018 )

  Edicte de delegació de funcions de l Alcadia ( 13-04-2018 )

  Edicte d aprovació de la convocatòria per a la licitació d autoritzacions d explotació dels serveis de temporada de les platges de Sant Pere Pescador ( 11-04-2018 )

  Edicte d aprovació del Padró Fiscal de l Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana ( 10-04-2018 )

  Edicte d aprovació inicial de l expedient 1 2018 de modificació de crèdit ( 10-04-2018 )

  Edicte d aprovció provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 4 i 5 ( 10-04-2018 )

  Edicte sobre l aprovació de la convocatòria per a la licitació d autoritzacions muncipals d explotació dels serveis de temporada de les platges de Sant Pere Pescador ( 09-04-2018 )

  Anuncio de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 26-03-2018 )

  Edicte d aprovació del padró fiscal de l Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica ( 14-03-2018 )

  Edicte referent a la ’informació pública de contractació d’uns serveis ( 08-03-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva de la modificació de l Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l Impost sobre els Béns Immobles per a l exercici 2018 ( 01-03-2018 )

  Edicte d aprovació del Padró fiscal de l Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l exercici 2018 ( 28-02-2018 )

  Edicte d aprovació definitiva del Pressupost General i de la Plantilla de Personal per a l exercici 2018 ( 13-02-2018 )

  Anuncio de notificación de 25 de enero de 2018 en procedimento de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Haitantes ( 29-01-2018 )

  Edicte d aprovació provisional de la modificacio de l Ordenaça Fiscal núm 1 per a l exercic 2018 ( 16-01-2018 )

  Edicte d aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l exercici 2018 ( 16-01-2018 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2018 ( 29-12-2017 )

  Anuncio de notificación de 20 de noviembre de 2017 en procedimiento incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón de Habitantes ( 22-11-2017 )

  Anunci d informació pública d un projecte d actuació específica en sòl no urbanitzable ( 21-11-2017 )

  Edicte d aprovació del Padró de la taxa per l ocupació de terrenys d ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa ( 14-11-2017 )

  Edicte d aprovació definitiva de l expedient de modificació de crèdit núm. 3 2017 ( 08-11-2017 )

  Edicte d aprovació provisional de la modificació de les ordenances Fiscals per a l exercici 2018 ( 08-11-2017 )

  Edicte de nomenament d Alcalde Accidental ( 07-11-2017 )

  Edicte d aprovació inicial de l expedient de modificació de crèdit 3/2017 ( 10-10-2017 )

  Edicte d aprovació definitiva de l expedient de modificació de crèdit num 2 2017 ( 21-09-2017 )

  Edicte d’informació pública decret de Alcaldia sobre nomenament alcaldes accidentals ( 21-08-2017 )

  Edicte d aprovació definitiva de a modificació de crèdit núm. 1 2017 ( 09-08-2017 )

  Edicte sobre l aprovació definitiva d una memòria tècnica ( 08-08-2017 )

  Edicto de incoación de oficio expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 08-08-2017 )

  Edicte d aprovació definitiva d una memòria tècnica ( 04-08-2017 )

  Edicte d aprovació del Padró Fiscal de l Impost sobre activitats econòmiques de l exercici 2017 ( 04-08-2017 )

  Edicte d informació pública del Compte General de l exercici 2016 ( 04-08-2017 )

  Edicte de nomenament d Alcalde accidental ( 26-07-2017 )

  Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes ( 18-07-2017 )

  Anuncio de notificación de procedimiento de citación por comparecencia de deudas en periodo de voluntaria ( 14-07-2017 )

  Edicte de nomenament d Alcalde accidental ( 12-07-2017 )

  Edicte d aprovació inicial de l expedient de modificació de crèdit 1 2017 ( 10-07-2017 )

  Edicte sobre l aprovació de la convocatòria per a la licitació d algunes autoritzacions municipals d explotació dels serveis de temporada a les platges ( 07-07-2017 )

  Edicte d aprovació de la convocatòria per a la licitació d algunes autoritzacions municipals d explotació dels serveis de temporada de les platges de Sant Pere Pescador ( 05-07-2017 )

  Edicte d aprovació del padró fiscal de taxes i preus públics ( 26-06-2017 )

  Edicte aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa d explotació dels serveis de temporada en zona marítim terrestre per a l exercici 2017 ( 14-06-2017 )

  Edicto de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes ( 14-06-2017 )

  Contractació de Vigilants Municipals ( 13-06-2017 )

  Edicte aprovació inicial i urgent memòria tècnica ( 12-06-2017 )

  Edicte sobre la rectificació d'un error material d'un plec de clàusules ( 16-05-2017 )

  Edicte de rectificació d'un error material ( 15-05-2017 )

  Edicte de rectificació d'un error ( 11-05-2017 )

  Edicte sobre l'aprovació de la convocatòria per a la licitació de les autoritzacions municipals d'explotació dels serveis de temporada a les platges de Sant Pere Pescador ( 03-05-2017 )

  Edicte d'aprovació de la convocatòria per a la licitació de les autoritzacions municipals d'explotació dels serveis de temporada a les platges ( 02-05-2017 )

  Anunci de licitació i d'aprovació del Plec d clàusules que han de regir la contractació de serveis preventius de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i a la desembocadura del riu Fluvià per a la temporada de ba ( 24-04-2017 )

  Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la taxa per a l'explotació dels serveis de temporada en zona marítim terrestre ( 21-04-2017 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, Reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2017 ( 10-04-2017 )

  Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental ( 07-04-2017 )

  Anuncio de notificación de 3 de abril de 2017 en procedimiento Incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantnes ( 05-04-2017 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'Impost sobre béns de naturalesa rústica ( 05-04-2017 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana ( 05-04-2017 )

  Edicte de correcció d'errades ( 17-03-2017 )

  Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable ( 17-03-2017 )

  Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 ( 13-03-2017 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecància ( 06-03-2017 )

  Edicte de correcció d'errades ( 22-02-2017 )

  Anunci d'adjudicacions de contractes ( 20-02-2017 )

  Edicte de nomenament d'Alcalde Accidental ( 17-02-2017 )

  Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 ( 14-02-2017 )

  Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal ( 14-02-2017 )

  Edicte d'incoació d'ofici de l'expedient per donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants ( 07-02-2017 )

  Edicte sobre l'adhesió al Reglament per a la gestió i desenvolupament del Servei Local d'Orientació ( 20-01-2017 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016 ( 09-01-2017 )

  Edicte d’aprovació del padró del preu públic d’amarradors a l’embarcador municipal la Llissa ( 05-01-2017 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiiscals 2017 ( 31-12-2016 )

  Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5/2016 ( 09-12-2016 )

  Edicte d'aprovació d'un pla economic financer ( 02-12-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització ( 18-11-2016 )

  Edicte d'aprovació provisional de la modificació, imposició i derogació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017 ( 14-11-2016 )

  Anuncio de notificación de 27 de octubre de 2016 en procedimiento: Citación por comparecencia para notificación de deudas en periodo voluntario ( 02-11-2016 )

  Edicte d'aprovació del padró d'ocupació de la via pública ( 18-10-2016 )

  Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes per a la prestació del servei d'escola bressol. ( 17-10-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenaça municipal reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de l'escola bressol. ( 26-09-2016 )

  Edicte d'incoació d'ofici de l'expedient per donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants ( 22-09-2016 )

  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2016 ( 05-09-2016 )

  Anunci d'aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019 ( 01-09-2016 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa pel manteniment i reposició de la senyalització turística ( 30-08-2016 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques ( 30-08-2016 )

  Edicte sobre el nomenament d'alcalde accidental ( 29-08-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2016 ( 29-08-2016 )

  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits ( 05-08-2016 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de la Llar d’Infants Municipal de Sant Pere Pescador El Petit Llagut ( 01-08-2016 )

  Edicte d'aprovació inicial del Reglament de l'escola bressol municipal El Petit Llagut ( 26-07-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit ( 26-07-2016 )

  Edicte d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes per la prestació del servei de l'Escola Bressol ( 26-07-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals ( 26-07-2016 )

  Edicte d’aprovació definitiva del Projecte modificat per a l’execució d’un tram del vial ciclable de Sant Pere Pescador a Sant Martí d’Empúries ( 22-07-2016 )

  Edicte sobre la contractació de la gestió indirecta per concessió del servei públic d'escola bressol ( 18-07-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva del projecte de construcció d'un espai d'adequació per als Serveis Municipals ( 15-07-2016 )

  Edicte d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i convocatòria de procediment obert per tramitació urgent ( 11-07-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 2 2016 ( 05-07-2016 )

  Edicte d'aprovació del Padró de Taxes i Preus Públics ( 10-06-2016 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit ( 06-06-2016 )

  Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2015 ( 06-06-2016 )

  Edicte d'aprovació provisional de modificació de diverses ordenances ( 06-06-2016 )

  Edicte d'aprovació inicial i urgent del projecte modificat per a l'execució d'un tram del vial ciclable de Sant Pere Pescador a Sant Martí d'Empúries ( 01-06-2016 )

  Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés de selecció de 7 llocs de treball en règim laboral temporal de vigilants municipals per a l'estiu 2016. ( 01-06-2016 )

  Edicte d'incoació d'ofici del expedient de baixa del Padró Municipal d'Habitants ( 31-05-2016 )

  Anunci de convocatòria urgent i aprovació de les bases que regiran el procés de selecció de 7 llocs de treball laboral temporal de vigilants municipals per a l'estiu 2016. ( 27-05-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016 ( 25-05-2016 )

  Edicte de correcció d’una errada en l’edicte núm. 3840 publicat en el BOP núm. 88 de 9 de maig de 2016, sobre aprovació del plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a les adjudicacions de les autoritzacions municipals per a l’explo ( 12-05-2016 )

  Edicte d'aprovació inicial del projecte executiu d'adequació d'un espai per als serveis municipals de l'Ajuntament ( 11-05-2016 )

  Anunci sobre l'aprovació del plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a les adjudicacions de les autoritzacions municipals per a l'explotació dels serveis de temporada a les platges ( 09-05-2016 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits ( 25-04-2016 )

  Anunci d'aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals ( 25-04-2016 )

  Edicte de convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut ( 21-04-2016 )

  Edicte d'incoació d'ofici de l'expedient per donar de baixa del Padró Municipal d'Habitants ( 13-04-2016 )

  Edicte de baixes per caducitat del Padró Municipal d'Habitants d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència ( 12-04-2016 )

  Edicte de nomenament d'Alcalde accidental ( 12-04-2016 )

  Edictes d'aprovació del padró fiscals de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana ( 24-03-2016 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica ( 24-03-2016 )

  Edicte d'informació pública del projecte per obtenir llicència d'ús provisional ( 24-03-2016 )

  Edicte de nomenament d'alcalde accidental ( 22-03-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva del projecte d'adequació d'un espai per als serveis municipals ( 08-03-2016 )

  Edicte sobre el nomenament d'Alcalde accidental ( 07-03-2016 )

  Anunci sobre l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador ( 15-02-2016 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica ( 12-02-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2016 ( 27-01-2016 )

  Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal der a l'exercici 2016 ( 27-01-2016 )

  Edicte de baixes d'ofici del Padró Municipal d'Habitants ( 21-01-2016 )

  Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim intern de la llar d'infants municipal de Sant Pere Pescador "El Petit Llagut· ( 19-01-2016 )

  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit ( 31-12-2015 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2016 ( 31-12-2015 )

  Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2016 ( 31-12-2015 )

  Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable ( 11-12-2015 )

  Edicte baixes d'ofici del Padró Municipal d'Habitants ( 02-12-2015 )

  Anunci d'exposició pública de la sol·licitud de legalització de les instal·lacions de SPK-Sant Pere Kite i ampliació de la seva activitat en sòl no urbanitzable ( 18-11-2015 )

  Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2016 ( 17-11-2015 )

  Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2014 ( 04-11-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte de millora de l'eficiència energètica amb nova il·luminació amb Leds a la recta de Mas Sopes fins a la platja i seguint el carril bici ( 30-10-2015 )

  Edicte d'aprovació del padró del preu públic d'amarradors a l'embarcador municipal "La Llissa" ( 28-10-2015 )

  Edicte d'aprovació del padró de l'ocupació de la via pública ( 28-10-2015 )

  Anunci de formalització del contracte de les obres incloses en el projecte d'arranjament de la carretera de les Botigues i la carretera de Mas Moleta de Sant Pere Pescador ( 21-10-2015 )

  Anunci de formalització d'un contracte d'obres per a la millora de l'eficiència energètica amb nova il·luminació LEDS a la recta de Mas Sopes fins a la platja i seguint el carril bicicleta de Sant Pere Pescador. ( 21-10-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Pla Parcial del SUS-4 ( 16-10-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015 ( 06-10-2015 )

  Edicte de notificació de baixes de caducitat dl Padró Municipal d'Habitants ( 25-09-2015 )

  Edicte per donar publicitat de la part dispositiva de la sentència núm. 637 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( 23-09-2015 )

  Edicte de notificació de baixes d'ofici del Padró Municipal d'Habitants ( 18-09-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2015 ( 16-09-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits ( 14-09-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial del projecte d'arranjament i millora de la carretera de les Botigues i de la carretera de Mas Moleta ( 14-09-2015 )

  Edicte d'aprovació del padró de la taxa pel manteniment i reposició de la senyalització turística comercial ( 26-08-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits ( 20-08-2015 )

  Edicte Aprovació inicial d'un projecte d'Urbanització ( 19-08-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial del Projecte de millora de l'eficiència energètica amb nova il·luminació amb leds a la recta de Mas Sopes fins a la platja i seguint el carril bici ( 14-08-2015 )

  Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques ( 04-08-2015 )

  Edicte referent a les delegacions de l'Alcalde a favor dels tinents d'alcalde i regidors ( 28-07-2015 )

  Edicte de constitució de la Comissió Especial de Comptes i designació dels membres ( 28-07-2015 )

  Edicte referent a la periodicitat de les ordinàries del Ple municipal ( 28-07-2015 )

  Edicte referent al nomenament dels tinents d'alcalde ( 28-07-2015 )

  Edicte de nomenament de la tresorera de la corporació ( 23-07-2015 )

  Edicte referent a les delegacions de l'Alcalde a favor de la Junta de Govern Local ( 23-07-2015 )

  Anunci de formalització d'un contracte ( 22-07-2015 )

  Edicte referent al nomenament de membres de la Junta de Govern Local ( 22-07-2015 )

  Edicte referent a la constitució de la Junta de Govern Local ( 20-07-2015 )

  Edicte referent al règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius ( 20-07-2015 )

  Edicte de reclamació d'una quantitat ( 16-07-2015 )

  Edicte sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la P.A.-9 ( 08-06-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015 ( 08-06-2015 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de taxes i preus publics ( 21-05-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'edificació ( 19-05-2015 )

  Edicte de notificació de la incoació d’ofici d’expedient per donar de baixa del Padró municipal d’habitants ( 15-05-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015 ( 11-05-2015 )

  Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús provisional ( 05-05-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització ( 05-05-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2015 ( 22-04-2015 )

  Anunci de formalització d'un contracte ( 16-04-2015 )

  Anunci sobre informació pública d'uns plecs de clàusules ( 16-04-2015 )

  Anunci sobre la licitació del contracte dels serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme de les platges i un tram del riu Fluvià, de Sant Pere Pescador ( 16-04-2015 )

  Anunci de citació per a notificacions per compareixença de deutes en període voluntari ( 07-04-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Pla Parcial del SUS-4 ( 02-04-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació voluntària de l'àmbit del P.A-9 ( 02-04-2015 )

  Edicte d'aprovació del Padró Fiscal de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica ( 01-04-2015 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana ( 26-03-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2015 ( 20-03-2015 )

  Edicte denotificació de baixes per caducitat del Padró municipal d'habitants ( 19-03-2015 )

  Edicte de notificació d'incoació d'ofici d'expedient de baixa de Padró municipal d'habitants ( 11-03-2015 )

  Edicte d'aprovació del Padró Fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2015 ( 09-02-2015 )

  Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitatns ( 30-01-2015 )

  Edicte d'informació pública de sol·lcitufd d'una llicència ambiental ( 23-01-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres ( 20-01-2015 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança regladora de la via pública ( 13-01-2015 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal de Sant Pere Pescador “El Petit Llagut” ( 05-01-2015 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un projecte ( 30-12-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenaces Fiscals per a l'exercici 2015 ( 30-12-2014 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici econòmic de 2015 ( 30-12-2014 )

  Edicte correcció errades ( 10-12-2014 )

  Edicte de notificació d'incoació d'ofici d'expedient de baixa del Padró municipal d'habitants ( 09-12-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2014 ( 28-11-2014 )

  Edicte sobre delegacions de funcions ( 26-11-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial del Projecte constructiu per a la millora urbana, de la mobilitat i la dinamització comercial d'un tram del carrer del Mar ( 20-11-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la via pública ( 19-11-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de la Llar d'Infants Municipal "El Petit Llagut" ( 19-11-2014 )

  Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic 2015 ( 11-11-2014 )

  Edicte de notificació d’incoació d’ofici d’expedient per donar de baixa del Padró municipal d’habitants ( 04-11-2014 )

  Edicte de notificació de baixes per caducitat del Padró municipal d’habitants ( 04-11-2014 )

  Edicte d’aprovació del Padró fiscal del preu públic pel lloguer dels amarradors municipals ( 04-11-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014 ( 27-10-2014 )

  Anunci del cartipàs municipal i periodicitat de les sessions ( 03-10-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica ( 29-09-2014 )

  Edicte d’aprovació del Padró fiscal de l’ocupació de la via pública 2014 ( 12-08-2014 )

  Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa corresponent al servei de la llar d’infants, del casal d’estiu i dels cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament ( 11-08-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'Impost sobre les Activitats Econòmiques ( 14-07-2014 )

  Edicte de correcció d'errades ( 14-07-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de taxes de manteniment de la senyalització comercial 2014 ( 14-07-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del crèdit núm. 1/2014 ( 11-07-2014 )

  Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació i aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. ( 11-07-2014 )

  Edicte d'aprovació de la supressió del Registre municipal d'unions estables de parella de l'ajuntament ( 09-07-2014 )

  Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció ( 04-07-2014 )

  Edicte de notificació d'incoació d'ofici d'expedient de baixes al Padró municipal d'habitants ( 26-06-2014 )

  Edicte d'anunci d'informació pública de sol·licitut d'una llicència ambiental ( 20-06-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de taxes i preus públics ( 13-06-2014 )

  Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 25 ( 12-06-2014 )

  Edicte de notificació de baixes de caducitat del Padró municipal d'habitants ( 03-06-2014 )

  Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana. ( 03-06-2014 )

  Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la substitució de la llicència pel règim de comunicació prèvia per a alguns supòsits sotmesos a llicències urbanístiques. ( 03-06-2014 )

  Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants ( 30-05-2014 )

  Anunci sobre l'aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica de l'Escola Llagut ( 28-05-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014 ( 28-05-2014 )

  Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2013 ( 21-05-2014 )

  Edicte sobre l'aprovació inicial Ordenança Reguladora de l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics ( 19-05-2014 )

  Edicte sobre la revocació parcial de delegació d'atribucions a favor de la Junta de Govern Local i delegació a favor del primer tinent d'alcalde. ( 15-05-2014 )

  Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores dels serveis de subministrament d'interès general. ( 14-05-2014 )

  Edicte sobre informació pública d'atorgament de la denominació d'un carrer ( 07-05-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització ( 07-05-2014 )

  Edicte de notificació d'expedient per donar de baixa del padró d'habitants ( 06-05-2014 )

  Edicte de citació per a notificacions per compareixença ( 22-04-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana ( 11-04-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'Impost sobre béns inmobles de naturalesa urbana ( 02-04-2014 )

  Edicte d'informació pública del projecte d'una llicència d'activitat en sòl no urbanitzable ( 02-04-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible ( 17-03-2014 )

  Edicte de notificació d'expedients de baixa del Padró municipal d'habitants ( 12-03-2014 )

  Edicte sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la substitució de la llicència d'obres menors pel règim de comunicació prèvia per a alguns supòsits sotmesos a llicència urnaística ( 12-03-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2013 ( 25-02-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de la coprporació per a 2014 ( 25-02-2014 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2013 ( 25-02-2014 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica ( 17-02-2014 )

  Edicte de notificació d'incoació d'ofici d'expedient de baixa del Padró municipal d'habitants ( 11-02-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2014 ( 27-01-2014 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2013 ( 27-01-2014 )

  Edicte de notoficació d'incoació d'ofici d'expedient de baixa del padró mnicipal d'habitants ( 24-12-2013 )

  Edicte daprovació definitiva de la modificació de les OOFF per a l'exercici econòmic 2014 ( 24-12-2013 )

  Edicte de notificació d'incoació d'expedient per donar de baixa del Padró municipal d'habitants ( 05-12-2013 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crècit núm. 3/2013 ( 03-12-2013 )

  Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del mercat municipal de venda no sedentaria ( 21-11-2013 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2013 ( 06-11-2013 )

  Edicte sobre notificació a diversos titulars de vehicles abandonats ( 06-11-2013 )

  Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici econòmic 2014 ( 30-10-2013 )

  Edicte sobre la delegació de funcions ( 28-10-2013 )

  Edicte de notificació de baixes per caducitat del Padró municipal d'habitants ( 23-10-2013 )

  Edicte d'incoació d'ofici d'expedient de baixa del Padró municipal d'habitants ( 23-10-2013 )

  Edicte aprovació definitiva modificació Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana ( 04-10-2013 )

  Edicte aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal ( 13-09-2013 )

  Edicte aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25 ( 13-09-2013 )

  Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2/2013 ( 02-09-2013 )

  Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental ( 30-08-2013 )

  Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de Civisme i convivència ciutadana ( 02-08-2013 )

  Edicte de notificació d'incoació d'expedients de baixa del Padró Municipal d'habitants ( 02-08-2013 )

  Edicte de notificacií de baixes de caducitat del Padró Municipal d'habitants ( 02-08-2013 )

  Edicte aprovació Padró Fiscal IBI rústega 2013 ( 24-07-2013 )

  Edicte aprovació Padró Fiscal IAE 2013 ( 24-07-2013 )

  Edicte aprovació Padró taxes amarradors municipals 2013 ( 24-07-2013 )

  Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una Ordenança Fiscal ( 22-07-2013 )

  Edicte exposició pública de sol·licitud d'una llicència provisiona ( 18-07-2013 )

  Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2013 ( 15-07-2013 )

  Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2013 ( 15-07-2013 )

  Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal per a la lluita contra la plaga de l'escarabat morrut ( 15-07-2013 )

  Edicte exposició pública de sol·licitud de llicència d'obres provisional ( 15-07-2013 )

  Anunci formalització contracte ( 28-06-2013 )

  Anunci sobre informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental ( 28-06-2013 )

  Edicte notificació incoació d'ofici de baixes del Padró municipal d'habitants ( 11-06-2013 )

  Edicte aprovació definitiva Ordenança senyalització direccional urbana de comerços i serveis a la via pública ( 07-06-2013 )

  Edicte d'aprovació del Padró fiscal de taxes i preus públics ( 05-06-2013 )

  Edicte aprovació Ordenança lluita contra la plaga de l'escarabat morrut ( 24-05-2013 )

  Edicte informació pública expedient de modificació de crèdit 1-2013 ( 24-05-2013 )

  Edicte informació pública del projecte per a la implantació d'una llicèncai d'activitats en sòl no urbanitzable ( 16-05-2013 )

  Edicte informció pública del compte general 2012 ( 15-05-2013 )

  Edicte sobre la modificació del Cartipàs Municipal ( 08-05-2013 )

  Edicte substitucio membre de la Comissio Especial de Comptes ( 29-04-2013 )

  Edicte sobre les delegacions de les funcions de l'Alcaldia ( 19-04-2013 )

  Edicte Baixes per caducitat del Padró d'Habitants ( 16-04-2013 )

  Edicte d’aprovació del Padró fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana ( 05-04-2013 )

  Anunci sobre licitació del contracte dels serveis preventius de vigilància, salvament i socorrisme de les platges i el tram baix del riu Fluvià, de Sant Pere Pescador ( 05-04-2013 )

  Anunci sobre informació pública d’un plec de clàusules ( 05-04-2013 )

  Edicte de notificació de baixes de caducitat del Padró municipal d’habitants ( 03-04-2013 )

  Edicte de notificació d’incoació d’expedient per donar de baixa al Padró municipal d’habitants ( 15-03-2013 )

  edicte aprova definitiva pressupost i plantilla personal 2013 ( 21-02-2013 )

  edicte aprova inicial ordenança reguladora senyalitzacio ( 21-02-2013 )

  Edicte de citació per a notificacions per compareixença ( 11-02-2013 )

  Edicte d’aprovació del Padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica ( 11-02-2013 )

  edicte de notificació d'incoació d'expedient de baixa del Padró municipal d'habitants.pdf ( 23-01-2013 )

  edicte de aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a 2013 ( 18-01-2013 )

  edicte aprovació inicial d'un projecte de modificació puntual del Pla General ( 18-01-2013 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2013 ( 07-01-2013 )

  Edicte de notificació de baixes per caducitat del Padró municipal d’habitants ( 07-01-2013 )

  Edicte d’informació pública d’un projecte d’urbanització ( 27-11-2012 )

  Edicte d’informació pública d’un projecte d’urbanització ( 27-11-2012 )

  Edicte de delegació de les funcions d’Alcaldia ( 29-10-2012 )

  Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici econòmic 2013 ( 26-10-2012 )

  Edicte d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici econòmic 2013 ( 17-10-2012 )

  Edicte de notificació de baixes de caducitat del Padró municipal d’habitants ( 24-09-2012 )

  Edicte de notificació d’incoació d’expedients de baixa del Padró municipal d’habitants ( 24-09-2012 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública i de l’Ordenança municipal de circulació ( 28-08-2012 )

  Edicte d’aprovació inicial d’un conveni urbanístic ( 28-08-2012 )

  Edicte d’aprovació inicial d’un conveni urbanístic ( 23-08-2012 )

  Edicte de notificació d’incoació d’ofici de baixes del Padró municipal d’habitants ( 22-08-2012 )

  Edicte d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Sector SUS número 3 de Sant Pere Pescador ( 23-07-2012 )

  Edicte d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del PGOU ( 03-07-2012 )

  Edicte de nomenament d’una funcionària de carrera ( 17-05-2012 )

  Edicte d’aprovació inicial de denominació d’un passatge ( 23-03-2012 )

  Edicte de nomenament d’una funcionària de carrera ( 09-03-2012 )

  Edicte sobre aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora per a la prevenció del mosquit Aedes Albopictus, així com d’altres mosquits autòctons ( 09-03-2012 )

  Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic ( 09-03-2012 )

  Anunci sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a la prevenció del mosquit Aedes Albopictus, així com d’altres mosquits autòctons ( 19-01-2012 )

  Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic ( 19-01-2012 )

  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2012 ( 28-11-2011 )

  Ordenança municipal reguladora de la via pública i de l’Ordenança municipal de circulació ( 24-11-2011 )

  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2010 ( 16-09-2011 )

  Anunci sobre l’aprovació inicial del Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal ( 12-09-2011 )

  Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 25 ( 01-09-2011 )

  Anunci sobre la caducitat de l’expedient de la RLT de l’Ajuntament de Sant ( 30-11-1999 )

Per poder visualitzar els butlletins us caldrà el programa Acrobat reader. Si no disponeu del programa us el podeu descarregar gratuitament des d'aquest enllaç
 
Poma