Licitacions


Acord d'aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques aplicable al contracte d’obra, per procediment obert, tramitació urgent, per a la contractació de les obres de construcció d’un Espai d’adequació pels se ( 08-07-2016 )
Contractació de la gestió indirecta per concessió del servei públic d'escola bressol ( 18-07-2016 )
Contractació Serveis preventius de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Pere Pescador i a la desembocadura del riu Fluvià per a la temporada de bany 2017. ( 24-04-2017 )
Edicte de Anunci sobre aprovació del plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a les adjudicacions de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges ( 03-05-2016 )
Edicte de correcció d’una errada en l’edicte núm. 3840 publicat en el BOP núm. 88 de 9 de maig de 2016, sobre aprovació del plec de clàusules reguladores i convocatòria del procediment per a les adjudicacions de les autoritzacions municipals per a l’explo ( 12-05-2016 )
Convocatòria per a la licitació de les autoritzacions per a la licitació de les autoritzacions municipals d'explotació dels serveis de temporada de les platges ( 11-05-2017 )
Convocatòria per a la licitació d algunes autoritzacions municipals d explotació dels serveis de temporada de les platges de Sant Pere Pescador ( 05-07-2017 )
Per poder visualitzar els butlletins us caldrà el programa Acrobat reader. Si no disponeu del programa us el podeu descarregar gratuitament des d'aquest enllaç
 
Poma