dimarts 17 febrer 2009
Agenda 21: més de 50 participants al primer taller de participació


El passat 17 de febrer a les 7 de la tarda es realitzà al Casal Cultural el primer taller de participació de l’AGENDA LOCAL 21. L’Acte tingué molt bona acollida amb l’assistència d’aproximadament 50 persones.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador juntament amb el de Castelló d’Empúries han començat el procés de l’AGENDA 21.
El proper dimarts 17 de febrer a les 7 de la tarda es realitzarà el PRIMER TALLER DE PARTICIPACIÓ al primer pis del Casal Cultural de Sant Pere.
 

Els ajuntament de Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador, amb el suport de la Diputació de Girona, han iniciat el procés d’Agenda 21 Local.  

Els Ajuntaments de Castelló d’Empúries i de Sant Pere Pescador, amb el suport de la Diputació de Girona, han iniciat el procés d’Agenda 21 el qual consta de tres fases de treball: diagnosi, estratègia i desenvolupament. A més, pretén implicar a la ciutadania per tal de consensuar el futur del municipi i millorar la qualitat de vida dels seus habitants, sempre amb criteris de sostenibilitat.

L’Agenda 21 Local és un procés estratègic basat en la integració de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials en l’àmbit local. L’eix vertebrador del procés d’Agenda 21 Local és la participació ciutadana i la presa de decisions consensuades entre tots els agents implicats.

L’any 1998, des del l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, es crea el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). A partir de l’any 2003 es potencia el desplegament d’iniciatives supramunicipals. Així, la demarcació de Girona és una de les regions europees amb major densitat d'Agendes 21 locals. Enguany s'arribarà al voltant del 90% dels municipis gironins amb aquest instrument en procés d’elaboració.  

EL PROCÉS D’AGENDA 21 

El plantejament supramunicipal d’aquesta Agenda 21 permet el tractament conjunt dels aspectes territorials que afecten els dos municipis. Així, es plantegen dos processos paral·lels per a cada municipi, desenvolupant de forma transversal els aspectes comuns. 

Les fases del procés d’Agenda 21 es detallen a continuació: 

- Redacció d’una Memòria Descriptiva que recull de manera integral tots els factors i paràmetres ambientals, territorials, econòmics i socioculturals del conjunt de municipis. Caldrà estructurar l’anàlisi dels aspectes de competència municipal i les propostes d’actuació en base a les diferents àrees de gestió municipal, des del principi. Es complementarà amb una Memòria Participativa que incorporarà els resultats de la primera sessió de participació ciutadana.

- Redacció d’una Diagnosi Estratègica que valori els riscos i les oportunitats seguint els principis de sostenibilitat. 

- Redacció dels Plans d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS), entès com un document programàtic resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un procés de participació ciutadana, que establirà les línies estratègiques, els programes i les  actuacions concretes que caldrà implantar.  

- Dinamització d’un procés de participació ciutadana, que es desenvoluparà de manera paral·lela a la redacció dels treballs del PALS. Es preveuen diferents mecanismes de participació com ara l’espai web, els tallers participatius i la realització de taules específiques. 

- Elaboració d’un Pla de seguiment amb una proposta concreta d’indicadors que han de permetre contrastar l’aplicació efectiva dels criteris de sostenibilitat establerts i més concretament del les accions recollides al PALS. Per completar el procés d’Agenda 21 Local i donar coherència territorial al PALS es preveu també l’elaboració de projectes específics associats al territori. De manera conjunta per tota l’àrea funcional es preveu la redacció dels següents documents: 

- Estudi de connectivitat social, paisatgística i ecològica, amb l’objectiu de garantir la conformació d’una matriu territorial contínua d’espais lliures. Concretament incorporarà el disseny d’un itinerari cicloturístic que enllaci els nuclis de Castelló i Sant Pere.

- Directrius de l’espai agrari de la plana alt-empordanesa, amb l’objectiu de donar suport a l’activitat agrària, evitar usos impropis en el territori, la protecció del paisatge i del subsòl i la gestió sostenible de l’aigua. 

De manera específica per al municipi de Castelló d’Empúries es preveu la redacció del Pla Especial del connector de la Mugueta, per tal d’ordenar l’espai de connexió ambiental i paisatgística entre els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Per al municipi de Sant Pere Pescador es preveu la redacció dels següents documents:

- Pla d’usos del riu Fluvià, amb l’objectiu de zonificar l’espai fluvial i regular-ne els usos per tal de compatibilitzar-los amb la preservació dels valors naturals.

- Pla d’ordenació de la platja, que permeti una regulació efectiva de les activitats i usos compatibilitzant els usos turístics amb el manteniment i recuperació dels sistemes naturals. 

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

La participació ciutadana és essencial en el procés de l’Agenda 21 per tal que els ciutadans participin i opinin sobre el futur del municipi i s’hi sentin representats. Les primeres sessions de participació ciutadana es plantegen per tal d’identificar les principals problemàtiques ambientals, territorials, econòmiques i socials existents en cada municipi.  

A continuació es detallen les convocatòries de les primeres sessions de participació: 
Primer taller de participació a Sant Pere Pescador:
Dimarts 17 de febrer, 19:00, Casal Cultural (primer pis). 

WEB AGENDA 21: http://www.castello.cat/Agenda21

 
Poma