dilluns 16 març 2009
Suport a l'empresa comercial i de serveis i Dinamització comercial - Ajuts LEADER

SUPORT A L'EMPRESA COMERCIAL I DE SERVEIS I DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Bases generals

Pressupost
L’atorgament dels incentius estarà condicionat a la disponibilitat del pressupost que el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya destina a l’Agència per a la Promoció del Comerç de Catalunya per a l’exercici de l’any 2009. La quantiat màxima és de 11.600.000 euros pels programes per a la concessió d’incentius en l’àmbit dels projectes col·lectius i dels projectes de suport a l’empresa comercial i de serveis.

Àmbit d'aplicació
La normativa general s'aplica a tots els programes de l'Agència per a la Promoció del Comerç (en endavant l'Agència) per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial en els comerços de Catalunya, sempre i quan en el text específic del programa no s'indiqui, per a aquell programa en concret, una metodologia o unes condicions diferenciades.
En cas d'interpretacions contradictòries, prevaldrà la versió publicada en el DOGC.

Presentació de sol·licituds
ON: El sol·licitant podrà trametre la sol·licitud directament a les oficines de l'Agència per a la Promoció del Comerç, a la Direcció General de Comerç, als Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa i també a qualsevol dels llocs o per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
QUAN: Dins dels terminis establerts en cadascun dels programes.
COM: Mitjançant el formulari general de sol·licitud vigent - full A i un full B per a cadascun dels programes per als qual se sol·licita l'ajut -i adjuntant la documentació especificada en les bases de cada programa.

Beneficiaris
Cada línia dels programes d'incentius estableix els seus beneficiaris específics.

Realització del projecte
Les actuacions per a les quals se sol·liciti l’incentiu s’hauran d’iniciar de manera efectiva durant l’any 2009. Malgrat això, per causes justificades degudament motivades i acreditades, es podran admetre sol·licituds d’incentiu per a actuacions d’inversió iniciades durant l’últim trimestre de l’any anterior, sempre que la justificació de la inversió sigui posterior a l’1 de gener del 2009.

Més informació:

Suport a l'empresa comercial i serveis:

http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/comerc/suport_comercial_servieis/index.html

Dinamització comercial - Projectes col·lectius:
http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/comerc/dinamitzacio_comercial/index.html

Ajuntament de Sant Pere Pescador - Ajudes i Subvencions: http://ca.santpere.cat/ajudes.html

AJUTS LEADER (ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL)

El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals, augmentar la competitivitat del sector agrícola i forestal, preservar el medi ambient i l’entorn rural i fomentar la diversificació econòmica.

 
Poma