dilluns 13 abril 2009
Projecte constructiu: Connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere
El passat dimarts 7 d'abril, l'Alcalde de Sant Pere, juntament amb l'Alcaldessa de Roses i presidenta del Consorci de la Costa Brava, sra. Magda Casamitjana, i el gerent del Consorci de la Costa Brava, sr. Manel Serra, es va reunir a Barcelona amb el gerent de l'ACA, sr. Adolf Martínez, per saber en quin punt es troba el Projecte constructiu de la connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i l'Armentera a l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Escala.

En aquest sentit, l'ACA va confirmar que hi ha una partida pressupostària de 500.000 € per fer front a les obres que es certifiquin durant l'anualitat 2009 i que la resta del pressupost del projecte, 5.656.599,58 €, està previst per a l'any 2010.

El proper 22 d'abril tindrà lloc a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador l'aixecament de les Actes Prèvies a l'ocupació dels terrenys, per tal que els propietaris de béns i drets afectats puguin informar-se sobre l'afectació de les seves finques i facin constar el que creguin convenient.

Cal recordar que el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha declarat l'ocupació urgent dels terrenys afectats en data 10 de febrer de 2009, la qual cosa suposa que una vegada feta la consignació econòmica de les indemnitzacions als propietaris afectats per l'expropiació que resulti, es podran adjudicar les obres i preveure l'inici dels treballs.

Amb tota probabilitat el Consorci de la Costa Brava adjudicarà les obres entre el mes d'abril i el mes de maig i es preveu l'inici de l'execució de les obres durant el mes de juny o juliol d'enguany. La durada aproximada de les obres és de 9 mesos, cosa que indica que de cares a la primavera vinent l'obra ja pot estar enllestida.

Així mateix, el Consorci de la Costa Brava i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador es reuniran per decidir conjuntament quin és el millor moment per començar els treballs per tal que durant la temporada d'estiu el municipi no es vegi afectat en excés per les molèsties ocasionades per l'inici de les obres.

De la mateixa manera, tan bon punt es conegui la data exacta d'inici de les obres es farà una xerrada amb els veïns per explicar-los el projecte.
 
Poma