dimecres 2 març 2022
Consulta pública sobre procediment d´elaboració de normes

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMES.

Es posa en coneixement de les veïnes i dels veïns que el govern municipal està estudiant la modificació de l’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, amb l’objectiu d’adaptar la norma a la reforma legislativa operada recentment, així com la modificació d’altres ORDENANCES FISCALS per tal de corregir les errades observades i adequar-les normativament.

Per tot això, i d’acord amb l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic per mitjà del portal web municipal, que totes aquelles persones o organitzacions interessades poden fer arribar a l’Ajuntament, pel registre general d’entrada de documents, ja sigui electrònicament o bé presencialment a les oficines municipals, escrits sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

El període de consulta comença l’endemà de la publicació del present anunci, i s’estén durant 7 dies naturals. Sant Pere Pescador, datat i signat electrònicament.
 
Poma