dimecres 26 novembre 2008
Informació Pública

Pla especial i catàleg de masies i cases rurals de Sant Pere Pescador

EDICTE
El Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, ha aprovat inicialment el Pla especial i catàleg de masies i cases rurals de Sant Pere Pescador. Aquest Pla estarà sotmès a informació pública fins a la data del 15 de desembre de 2008, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a les dependències administratives de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (Adreça: Carrer Verge Portalet, 10; Horari: De 10 a 14 hores, de dilluns a divendres) i presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes.
 
Sant Pere Pescador, 14 de novembre de 2008
 
Agustí Badosa i Figueras
Alcalde accidental


Pla especial d’ús de càmping.- Aquarius / Sant Pere Pescador

EDICTE  
El Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, ha aprovat inicialment el Pla especial d’ús de càmping.-Aquarius/Sant Pere Pescador. Aquest Pla, juntament amb el seu informe de sostenibilitat ambiental, estarà sotmès a informació pública fins a la data del 5 de gener de 2009, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a les dependències administratives de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (Adreça: Carrer Verge Portalet, 10; Horari: De 10 a 14 hores, de dilluns a divendres) i presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes.
 
Sant Pere Pescador, 14 de novembre de 2008
 
Agustí Badosa i Figueras
Alcalde accidental


Projecte de modificació puntual de les UA-3 i UA-4 del Pla General de Sant Pere Pescador

EDICTE  
El Ple municipal, en sessió de data 29 d’octubre de 2008, ha aprovat inicialment el Projecte de modificació puntual de les UA-3 i UA-4 del Pla General de Sant Pere Pescador. Aquest Projecte estarà sotmès a informació pública fins a la data del 15 de desembre de 2008, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient a les dependències administratives de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (Adreça: Carrer Verge Portalet, 10; Horari: De 10 a 14 hores, de dilluns a divendres) i presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes.
 
Sant Pere Pescador, 14 de novembre de 2008
 
Agustí Badosa i Figueras
Alcalde accidental


 
Poma