dimarts 9 desembre 2008
Aprovació definitiva Ordenança de via pública
L'Ordenança de via pública pretén, entre altres coses, unificar els criteris dels colors
i materials emprats en el mobiliari (tendals, taules i cadires, tarimes, etc.) per part
dels titulars de negocis de bar i restauració, així com el corresponent règim sancionador
per aquells locals que incompleixin l'ocupació acordada amb l'Ajuntament o altres
criteris previstos a l'Ordenança.

Amb aquesta intenció, és dóna una període de 3 anys per tal que aquests establiments
s'adaptin a aquesta normativa.

A més a més, les ordenances fiscals per al 2009 preveuen que aquells establiments que
s'adeqüïn a l'Ordenança gaudiran d'un descompte del 50% en la taxa d'ocupació de via
pública per aquella superfície que ocupi el mobiliari que s'hagi substituït, per tal
d'incentivar l'adaptació dels locals a allò previst per la normativa."
 
Poma