Perfil del contractant

El perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador és al web de Contractació Pública de la Generalitat

Avís d'error a la plataforma de Serveis de Contractació Pùblica de la Generalitat de Catalunya en l'anunci de contractació de serveis del projecte d'un tram del marge del riu Fluvià (Fase 1 i 2). Les dades correctes són:
Garantia provisional.

L'import de la garantia provisional és el 3% del pressupost de base de licitació IVA exclòs:
LOT 1: 1.061,16 € (mil seixanta-un euros amb setze cèntims)
LOT 2: 795.87 € (set-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims)
Garantia definitiva.
L'import de la garantia definitiva és el 5% del preu final ofertat IVA exclòs
 
Poma